Báo cáo tổng hợp năm 2017

Tỉnh Nghệ An - Nhóm chỉ số Nguồn lực


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 10070 100%
Ngân sách TW 5018 50%
Ngân sách địa phương 2020 24.9%
Ngân sách từ tài trợ/viện trợ, 3027 10%
Nguồn khác 5 15%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9721.5 100%
Dự phòng và tiếp cận cộng đồng 3 50%
Xét nghiệm HIV 4009.5 0%
Điều trị ARV 2007 20.6%
Chương trình Methadone 3002 10.3%
Theo dõi và đánh giá 700 15.4%